Odpadové hospodárstvo

Predchádzanie vzniku BRKO na území Hornej Oravy.

Cieľom predloženého projektu je predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu na území združenia obcí Hornej Oravy.

Predmetom projektu je nákup 1560 ks kompostérov o objeme 1050 l pre domácnosti. Obstaranie kompostérov sa realizuje s cieľom predcházania vzniku BRKO z domácností.

Za účelom nákupu kompostérov obce zrealizovali podrobnú analýzu potreby kopomostérov s ohľadom na veľkosť zelených plôch a počet domácností.