Oznam o nakladaní s odpadmi

25.03.2019,

Vážení občania,

s blížiacim sa jarným upratovaním Vám chceme pripomenúť, že kameňolome sa nemôže zhromažďovať žiadny odpad. Preto Vás žiadame, aby ste rešpektovali VZN obce č. 1/2016, kde je určené, ako v našej obci máme nakladať s odpadmi.

     Dovoľte, aby sme Vám pripomenuli, že odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu obec zabezpečuje prostredníctvom TS Ružomberok podľa harmonogramu v neobmedzenom množstve spred dvora rodinného domu.

     To isté je zabezpečené aj na separovaný odpad, t. j. plasty, sklo, tetrapaky, plechovky.

     Zber elektroodpadu je zabezpečený 2x ročne od brány rodinných domov.

     Odvoz drobného stavebného odpadu a veľkoobjemového odpadu: t.j. sedacie súpravy, koberce treba nahlásiť na obecný úrad, kde bude dohodnutý individuálny spôsob a čas odvozu.

Vážení občania ďakujeme za pochopenie a prosíme o vzájomnú spoluprácu pri udržiavaní poriadku a čistoty v našej obci a jej okolí.