Oznamy

Oznam o nakladaní s odpadmi

25.03.2019,

Vážení občania, s blížiacim sa jarným upratovaním Vám chceme pripomenúť, že kameňolome sa nemôže zhromažďovať žiadny odpad. Preto Vás žiadame, aby ste rešpektovali VZN obce č. 1/2016, kde je určené, ako v našej obci máme...viac >>

Predchádzanie vzniku BRKO na území Hornej Oravy

11.01.2019, Oznamy

Cieľom predloženého projektu je predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu na území združenia obcí Hornej Oravy. Predmetom projektu je nákup 1560 ks kompostérov o objeme 1050 l pre domácnosti. Obstaranie...viac >>

Komunitný plán sociálnych služieb 2018 - 2022

12.10.2018,

Vážení spoluobčania, obec Brezovica pripravuje na roky 2018 - 2022 dokument s názvom Komunitný plán sociálnych služieb, ktorého cieľom je zlepšenie stavu sociálnych služieb v obci a ich ďalší rozvoj, ktorý bude zodpovedať Vašim...viac >>

Program odpadového hospodárstva ŽK na roky 2016 - 2020 - záverečné stanovisko

04.10.2018, Oznamy

Do záverečného stanoviska POH Žilinského samosprávneho kraja na roky 2016 - 2020 je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade v Brezovici, a to v pracovných dňoch od...viac >>

Správy od 1 do 7 z 58