Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania

26.04.2018, Oznamy

Situačný výkres je k dispozícii k nahliadnutiu v kancelárii Obecného úradu.