Program odpadového hospodárstva ŽK na roky 2016 - 2020 - záverečné stanovisko

04.10.2018, Oznamy

Do záverečného stanoviska POH Žilinského samosprávneho kraja na roky 2016 - 2020 je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade v Brezovici, a to v pracovných dňoch od 7:30 do 15:30. Vyvesené dňa: 04.10.2018