Svetový deň vody 2018

19.03.2018, Oznamy

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne sa ako každoročne aj tento rok zapája do aktivít Svetového dňa vody so zámerom zabezpečiť osvetu, vzdelávanie a prístup verejnosti k informáciám o pitnej vode, ako jednej z najdôležitejších súčasti života človeka. Pri tejto príležitosti dňa 21.03.2018 / streda / budú odborní pracovníci oddelenia hygieny životného prostredia v čase od 8.00 do 14.00 hod. poskytovať všetkým záujemcom osobne na adrese: Nemocničná č.12 Dolný Kubín /prízemie č. dverí 11, 12 a 13 / alebo telefonicky na telefónnych číslach: 043/5504822, 043/5504823 a 0915 468 180, konzultácie a odborné poradenstvo v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody, kvality pitnej vody z verejných vodovodov, individuálnych studní a problémov súvisiacich s pitnou vodou. Chceme však zároveň aj upozorniť obyvateľov jednotlivých regiónov, že príslušný úrad verejného zdravotníctva v Dolnom Kubíne nebude pri príležitosti Svetového dňa vody 2018 vykonávať a ani zabezpečovať laboratórnu analýzu vzoriek vôd z akýchkoľvek zdrojov. MVDr. Bibiana Baranovičová vedúca odd. hygieny životného prostredia Nemocničná 12 026 01 Dolný Kubín telefón: 043/5504822, +421915468180 e-mail: dk.baranovicova@uvzsr.sk, dk.hzp@uvzsr.sk