Výzva na predkladanie ponúk - Zákazka s nízkou hodnotou